Zadania i organizacja CLEISS-u

fr en es de it pt pl

ADRES

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale
11 rue de la tour des Dames
75436 Paris cedex 09
Tél. : +33 1 45 26 33 41
Mapa

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Cleiss) : od 1959 roku, jedyny we Francji punkt kontaktowy w służbie międzynarodowej mobilności i zabezpieczenia społecznego.

W służbie międzynarodowej mobilności

W celu wspierania międzynarodowej mobilności rozwijającej sie w szybkim tempie, Francja i Europa dysponują międzynarodowymi ramami prawnymi, które zapewniają dobrą koordynację krajowych systemów zabezpieczenia społecznego osób przemieszczających sie poza granice kraju.

Ramy te składają się z rozporządzeń europejskich 883/2004 i 987/2009, wczśniejszych rozporządzeń 1408/71 i 574/72, 35-u dwustronnych porozumień zawartych przez Francję z większością swoich głównych, pozaeuropejskich partnerów basenu Morza Śródziemnomorskiego, Maghrebu, Afryki francuskojęzycznej, Ameryki i Dalekiego Wschodu ale także z 4-ech dekretów koordynacyjnych zawartych z Nową Kaledonią, Polinezją Francuską i Saint – Pierre i Miquelon.

Teksty te, zapewniając zabezpieczenie społeczne, pozwalają osobom, które przebywają lub mieszkają poza krajem na : uchylenie klauzul zamieszkania lub długości wymaganego okresu do uzyskania świadczeń ; sumowanie uprawnień, a mianowicie uwzględnienie wszystkich okresów zatrudnienia nabytych w danych państwach w momencie ustalania prawa i obliczania emerytur i rent rodzinnych ; eksport świadczeń emerytalno - rentowych ; a także, w razie potrzeby i pod pewnymi warunkami, utrzymanie ustawodawstwa kraju wysyłającego pracowników oddelegowanych na terytorium innego, umawiającego się państwa.

Zakres ich beneficjentów jest niezmiernie szeroki jeśli chodzi o przestrzeń europejską, Szwajcarję i teryteria pozamorkie, a mianowicie są to : studenci, osoby aktywne i nieaktywne zawodowo oraz członkowie ich rodzin, w przeciwieństwie do porozumień dwustronnych, gdzie najczęściej, zakres ten jest ograniczony do obywateli jednego z dwóch krajów których on dotyczy, i którzy to wykonują lub wykonywali działalność zawodową w jednym z tych państw.

W służbie zabezpieczenia społecznego

Interlokutor
Armelle BEUNARDEAU, dyrektorka CLEISS-u

Cleiss jest we Francji centralną instytucją odpowiedzialną za wspieranie właściwego stosowania tych narzędzi na rzecz organów państwowych i wszystkich instytucji zabezpieczenia społecznego, wszystkich systemów i całości proponowanych świadczeń. Z tego tytułu:

  • • dostarcza swoją ocenę francuskiemu rządowi w negocjacjach i zastosowaniu porozumień międzynarodowych i rozporządzń europejskich dotyczących zabezpieczenia społecznego, ale także przyczynia się do ułatwiania dostępu do nich w każdy możliwy sposób wszystkim zainteresowanym osobom i przedsiębiorstwom ;
  • jest właściwym organem do prowadzenia wszelkich zezwoleń derogacyjnych i wyjątkowych w zakresie delegowania pracowników ;
  • pośredniczy między instytucjami francuskimi i zagranicznymi zabezpiecznia społecznego, a także pomiędzy tymi instytucjami a indywidualnymi osobami i przedsiębiorstwami, aby ułatwić w ramach współpracy administracyjnej, rozwiązanie każdej trudności prawnej lub finansowej.
  • zapewnia tłumaczenia dla instytucji i urzędów administracji, i w tej dziedzinie, jest pierwszym tłumaczem francuskiego sektora państwowego : średnio 50 000 stron rocznie przetłumaczonych w 26 językach.
  • realizuje coroczny raport statystyczny przedstawiający całość przepływów finansowych i osób pomiędzy Państwami, w ramach koordynacji międzynarodowej dotyczącej zabezpieczenia społecznego.

CLEISS, krajowa instytucja użyteczności publicznej wchodząca w skład administracji, finansowana głównie przez francuskie systemy zabezpieczenia społecznego, zajmuje wyjątkowe i niebanalne miejsce w dziedzinie zabezpieczenia społecznego ze względu na swój międzynarodowy charakter.

Spełnia rolę instytucji łącznikowej pomiędzy instytucjami francuskimi i zagranicznymi zabezpieczenia społecznego do stosowania rozporządzeń europejskich a także dwustronnych i wielostronnych porozumień w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

Misja doradcza i informacyjna

Interlokurtor

Dział Prawny
Aurélie BRIERE

Dział Dokumentacji i Komunikacji
Laura FAUBEL

Transgraniczna opieka zdrowotna
Jean-Paul LE TERTRE

CLEISS pomaga instytucjom zabezpieczenia społecznego w rozpatrywaniu spraw. Interweniuje na prośbę francuskich lub zagranicznych intytucji, osób ubezpieczonych lub ich pracodawców ; może udzielać informacji dotyczących różnych procedur przewidzianych w porozumieniach międzynarodowych i proponować interpretację tekstów lub okólników wydanych przez organy nadzoru. Zajmuje się przypadkami wyłączania z systemu francuskiego lub jego wyjątkowego utrzymania.

Rola łącznika pomiędzy podstawowymi organami a ministerstwem, gdzie głównym partnerem jest dział spraw wspólnotowych i międzynarodowych Dyrekcji Ubezpieczenia Społecznego (Direction de la Sécurité Sociale), zpaewnia CLEISS-owi szczególną i oryginalną rolę w strukturze organizacyjnej francuskiego Sécurité Sociale.

Poprzez swoją stronę internetową, CLEISS udziela informacji francuskim instytucjom ubezpieczeniowym, pracodawcom i osobom ubezpieczonym dotyczących ustawodawstwa innych krajów z którymi łączą Francję porozumienia zabezpieczenia społecznego.

Bądź odwrotnie, informuje instytucje zagraniczne o treści ustawodawstwa francuskiego i jego zmianach.

Zgodnie z dyrektywą europejską 2011/24/UE, CLEISS jest również francuskim punktem kontaktowym w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej. Z tego tytułu, jego misją jest udzielanie informacji dotyczących tych prawach pacjentom jak i personelowi służby zdrowia, a w szczególności jeśli chodzi o pokrywanie kosztów udzielanej opieki w państwie innym niż kraj w którym pacjent jest ubezpieczony.

Misja statystyczna

Interlokutor

Dział Analiz Finansowych i Statystycznych (Direction des Etudes Financières et Statistiques)
Muriel CHAPALAIN

Zbiór danych statystycznych i finansowych pochodzących od francuskich instytucji ubezpieczenia społecznego, dotyczących przepływu świadczeń z Francji za granicę w ramach porozumień międzynarodowych, doprowadza do powstania corocznego sprawozdania statystycznego. Dane te są również używane do przygotowania rozliczeń finansowych między francuskimi i zagranicznymi systemami zabezpieczenia społecznego, przewidzianych w ramach wspólnych komisji dwustronnych pod przewodnictwem właściwych organów każdego z dwóch Państw, których one dotyczą.

Poza sprawozdaniem statystycznym, Dział Analiz Finansowych i Statystycznych publikuje okresowo biuletyn badań i analiz "Décryptage" poruszający różnorodne tematy. Publikacja "Regard sur" proponuje bardziej syntetyczne spojrzenie na niektóre dane statystyczne zawarte w corocznym sprawozdaniu.

Misja tłumaczeń

Interlokutor

Dział Tłumaczeń
Fernand Georges MENDES

CLEISS jest organem spełniającym rolę tłumacza dla wszystkich kas ubezpieczenia społecznego.

Dokonuje, na ich prośbę, tłumaczeń na język francuski, ale również na języki obce pism, dokumentacji prawnej, medycznej i urzędowej, niezbędnej do ropatrywania wniosków.