Zadania i organizacja CLEISS-u

fr en es de it pt pl

ADRES

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale
11 rue de la tour des Dames
75436 Paris cedex 09
Tél. : +33 1 45 26 33 41
Mapa

Stworzone w 1959 r., Europejskie i międzynarodowe centrum łącznikowe ds. zabezpieczenia społecznego (Centrum Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale CLEISS) jest instytucją administracji publicznej w służbie międzynarodowej mobilnoWci i zabezpieczenia społecznego.

W służbie międzynarodowej mobilności

W celu wspierania rozwijającej siȩ międzynarodowej mobilnoWci, Francja i Europa dysponują międzynarodowymi ramami prawnymi, które zapewniają dobrą koordynację krajowych systemów zabezpieczenia społecznego osób przemieszczających sie poza granice swojego kraju.
Ramy te składają się z rozporządzeń europejskich 883/2004 i 987/2009, wczWniejszych rozporządzeń 1408/71 i 574/72, 38-u dwustronnych porozumień zawartych przez Francję z większoWcią swoich głównych, pozaeuropejskich partnerów basenu Morza Vródziemnomorskiego, Maghrebu, Afryki francuskojęzycznej, Ameryki i Dalekiego Wschodu ale także z 3-ech dekretów koordynacyjnych zawartych z Nową Kaledonią, Polinezją Francuską i Saint – Pierre i Miquelon.

Teksty te, pozwalają osobom, które przebywają lub mieszkają poza krajem, równoczeWnie zapewniając im normalny zakres zabezpieczenia społecznego, na : uchylenie klauzul zamieszkania lub długoWci wymaganego okresu do uzyskania Wwiadczeń ś sumowanie uprawnień, a mianowicie uwzględnienie wszystkich okresów zatrudnienia nabytych w danych państwach w momencie ustalania prawa i obliczania emerytur i rent rodzinnych ś eksport Wwiadczeń emerytalno - rentowych ś a także, w razie potrzeby i pod pewnymi warunkami, utrzymanie ustawodawstwa kraju wysyłającego pracowników delegowanych na terytorium innego, umawiającego się państwa.Zakres ich beneficjentów jest niezmiernie szeroki jeWli chodzi o przestrzeń europejską, Szwajcarję i teryteria pozamorkie, a mianowicie są to : studenci, osoby aktywne i nieaktywne zawodowo oraz członkowie ich rodzin, w przeciwieństwie do porozumień dwustronnych, gdzie najczęWciej, zakres ten jest ograniczony do obywateli jednego z dwóch krajów których on dotyczy, i którzy to wykonują lub wykonywali działalnoWć zawodową w jednym z tych państw.

W służbie zabezpieczenia społecznego

Interlokutor
Armelle BEUNARDEAU, dyrektorka CLEISS-u

Cleiss jest we Francji centralną instytucją odpowiedzialną za wspieranie właWciwego stosowania rozporządzeń europejskich oraz dwustronnych i wielostronnych porozumień w zakresie zabezpieczenia społecznego, na rzecz organów państwowych i wszystkich instytucji zabezpieczenia społecznego, wszystkich systemów ubezpieczeń i całoWci proponowanych Wwiadczeń. Z tego tytułuŚ

  • dostarcza swoją ekspertyzȩ francuskiemu rządowi w negocjacjach i zastosowaniu porozumień międzynarodowych i rozporządzń europejskich dotyczących zabezpieczenia społecznego, ale także przyczynia się do ułatwiania dostępu do nich w każdy możliwy sposób wszystkim zainteresowanym osobom i przedsiębiorstwom ;
  • poWredniczy między instytucjami francuskimi i zagranicznymi zabezpiecznia społecznego, a także pomiędzy tymi instytucjami a osobami prywatnymi i przedsiębiorstwami, aby ułatwić w ramach współpracy administracyjnej, rozwiązanie każdej trudnoWci prawnej lub finansowej.
  • zapewnia tłumaczenia dla instytucji i urzędów administracji, i w tej dziedzinie, jest pierwszym tłumaczem francuskiego sektora państwowego Ś Wrednio 50 000 stron rocznie przetłumaczonych w około 40 językach.
  • realizuje coroczny raport statystyczny przedstawiający całoWć przepływów finansowych i przepływu ludzi pomiędzy Państwami, w ramach koordynacji międzynarodowej dotyczącej zabezpieczenia społecznego.

Misja doradcza i informacyjna

Interlokurtor

Dyrekcja do Spraw Prawnych
Aurélie BRIERE

Dyrekcja ds. Badań
Muriel CHAPALAIN

Transgraniczna opieka zdrowotna
Jean-Paul LE TERTRE

CLEISS pomaga francuskim i zagranicznym instytucjom zabezpieczenia społecznego, ubezpieczonym i pracodawcom w rozpatrywaniu wniosków i spraw. Może udzielać informacji dotyczących procedur przewidzianych w porozumieniach międzynarodowych i proponować interpretację tekstów lub okólników wydanych przez organy nadzoru.

Rola łącznika pomiędzy podstawowymi organami a ministerstwem, gdzie głównym partnerem jest dział spraw wspólnotowych i międzynarodowych Dyrekcji Ubezpieczenia Społecznego (Direction de la Sécurité Sociale), zpewnia CLEISS-owi szczególną i oryginalną rolę w strukturze organizacyjnej francuskiego Sécurité Sociale.
 
Poprzez swoją stronę internetową, CLEISS udziela informacji francuskim instytucjom ubezpieczeniowym, pracodawcom i osobom ubezpieczonym, poprzez rozpowszechnianie wyczerpujących i zaktualizowanych informacji o wymierze międzynarodowym zabezpieczenia społecznego, dotyczących miȩdzy innymi, ustawodawstwa innych krajów z którymi łączą Francję porozumienia w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

Bądź odwrotnie, informuje instytucje zagraniczne o treWci ustawodawstwa francuskiego i jego zmianach.

Zgodnie z dyrektywą europejską 2011/24/UE, CLEISS jest również francuskim punktem kontaktowym w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej. Z tego tytułu, jego misją jest udzielanie informacji dotyczących tych praw pacjentom jak i personelowi służby zdrowia, a w szczególności jeśli chodzi o pokrywanie kosztów udzielanej opieki w państwie innym niż kraj w którym pacjent jest ubezpieczony.

Misja statystyczna

Interlokutor

Dyrekcja ds. Badań
Muriel CHAPALAIN

Co roku powstaje raport statystyczny w skutek zbioru danych statystycznych i finansowych pochodzących od francuskich instytucji ubezpieczenia społecznego, dotyczących przepływu Wwiadczeń do lub z zagranicy w ramach porozumień międzynarodowych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Dane te są przede wszystkim używane do przygotowania rozliczeń finansowych między francuskimi i zagranicznymi systemami zabezpieczenia społecznego, przewidzianych w ramach wspólnych komisji dwustronnych pod przewodnictwem właWciwych organów każdego z dwóch Państw, których one dotyczą.

Poza raportem statystycznym, Dyrekcja ds. Badań publikuje okresowo biuletyn badań i analiz „Décryptage” poruszający różnorodne tematy. Publikacja „Regard sur” proponuje bardziej syntetyczne spojrzenie na niektóre dane statystyczne zawarte w corocznym sprawozdaniu.

Misja tłumaczeń i ekspertyzy jȩzykoznawczej

Interlokutor

Dyrekcja Usług Językowych
Fernand Georges MENDES

CLEISS dokonuje, na proWbę ministerstwa i instytucji odpowiedzialnych za zabezpieczenie społeczne, tłumaczeń (w języku francuskim lub w języku obcym) dokumentów które są do niego skierowane lub dokonuje certyfikacji tłumaczeń które są mu przedłożone.

Zapewnia również, na proWbę wyżej wymienionych instytucji, dodatkowe zadania bezpoWrednio związane z ekspertyzą jȩzykową Ś przekład ustny, wsparcie telefoniczne w
 
obcym jȩzyku, tworzenie słowników i leksykonów, wyszukiwania informacji i dokumenacji, badania dokumentowe.