Kosovo

Dernière mise à jour : mars 2020

Organismes compétents

Assurance Maladie

Ministria e Shëndetësisë
(Ministère de la santé)
Rr. Zagrebit p.n
10000 Prishtina
Kosovo
msh.info@rks-gov.net
Tél : 00 381 200 24 041

Assurance vieillesse, invalidité et survivants

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
(Ministère du Travail et de la Protection Sociale)
Departamenti i Administratës Pensionale të Kosovës
Sheshi Miss Edit Durham nr.46
Prishtina
Kosovo
info.mpms@rks-gov.net
Tel : 00 381 38 200 26 049

Recouvrement des cotisations

L'organisme chargé du recouvrement des cotisations, est :

Administratës Tatimore të Kosovës
(Tax Administration of Kosovo)
Department of taxpayers' education and service
Street corner of Dëshmorët e kombit" and "Bill Clinton"
10 000 Prishtina
Kosovo
Tél : 00 381 38 200 250 17
info@atk-ks.org